logotyp

Aktuality

Dle novely mimořádného opatření MZDR se s účinností od pondělí dne 3.5.2021 otevírají pracoviště MŠ Harmonie Neratovice pro všechny děti.

Provoz bude probíhat standardním způsobem bez testování dětí a omezení počtu dětí na třídách. Děti v MŠ nenosí roušku.

Dále platí zákaz vstupu do MŠ doprovodu dětí.


OD KVĚTNA 2021 POZASTAVUJEME PLATBU ŠKOLNÉHO. 
TOTO OZNÁMENÍ SE NEVZTAHUJE NA RODIČE DĚTÍ, KTERÉ DOCHÁZELY DO MŠ OD 12.4.2021 V RÁMCI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZDR.


V Neratovicích 30.4.2021

                                                                 Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy


Informace k platbám školného

Od května 2021 se pozastavuje platba školného

Ukončení plateb školného se netýká dětí, které docházely do MŠ od 12.4.2021 dle mimořádného opatření vlády.

Tyto děti normálně platí školné – stravné!

Školné tedy platí naposledy v květnu. V případě přihlášení na prázdniny i následně.

V červnu provedou platbu školného Ti rodiče, kteří přihlásí dítě na prázdninový provoz.
Tato platba musí proběhnout do 18.6.2021.
V případě neuhrazení platby školného na prázdniny nebude dítě na prázdninový provoz přijato.

 


ZÁPIS DO VŠECH ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ MŠ HARMONIE NERATOVICE PROBĚHNE V TERMÍNU 4.5. – 10.5.2021

4.5.2021 od 13.00 – 17.00 hod.

PREZENČNÍ ZPŮSOB ZÁPISU NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH MŠ HARMONIE                

(BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ). Zápis proběhne ve vedlejších prostorách školy nebo na školní zahradě za dodržení daných hygienických opatření.

Nutno předložit:

 • Vyplněnou žádost o přijetí (na žádosti bude uvedeno datum konání zápisu – 4.5.2021).
 • Potvrzení a vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte. Potvrzení se nemusí předkládat pouze u dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
 • Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě i ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost v případě, že se jedná o dítě se zdravotním postižením a vyžaduje speciální péči.

Zákonný zástupce dokládá ke kontrole:

 • Originál rodného listu dítěte.
 • Občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci předloží doklady o svém pobytu na území ČR.

V PŘÍPADĚ NEMOCI, KARANTÉNY NEBO Z JINÝCH OSOBNÍCH DŮVODŮ LZE ZAPSAT VAŠE DÍTĚ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM V TERMÍNU 4.5. – 10.5.2021.

Zákonný zástupce doručí vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, potvrzení a vyjádření o zdravotním stavu dítěte, kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zák. zástupce:

 • do datové schránky 83pkq8d
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (hospodar@ms-neratovice.cz)
 • poštou (doručeno do 10.5.2021) -v tomto případě je nutné do 5 dní doložit na ředitelství školy – V Olšinkách 700, Neratovice 27711, ke kontrole originál RL dítěte a OP zákon. zástupce
 • osobní podání na ředitelství školy (nutná předběžná telefonická domluva)

Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou pěti let do 31.8.2021! Rodiče mají zákonnou povinnost přihlásit dítě do MŠ.

Registrační číslo bude při osobním podání předáno do vlastních rukou, při podání emailem nebo datovou schránkou bude týmž způsobem odesláno zákonnému zástupci. Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna seznamem uchazečů pod registračním číslem na vývěskách MŠ a ředitelství, na webových stránkách dne 10.6.2021 po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

V Neratovicích dne 12.4.2021              Mgr. Šárka Polívková – ředitelka školy v.r.Organizace testování dětí v MŠ od 12. 4. 2021

 

 • Děti budou 2x týdně testovány (pondělí a ve čtvrtek ráno od 6.30 – 7.45), za použití testovacích sad dodané státem.

 

 • Odběr provede zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba na vyhrazené místě
  -přední šatna MŠ. Zákonný zástupce (či doprovázející osoba) i dítě musí mít ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor dle norem MZ – FFP2, KN95) při vstupu do odběrného místa.

 

 • Odběr provede zákonný zástupce dítěti z přední části nosu, dále provede úkony potřebné k vyhodnocení testu, předá dohlížející osobě (pracovník MŠ) k vyhodnocení testu a vyčká s dítětem před MŠ na výsledek testu ( max.15 min.)

Viz. instruktážní video nebo grafický návod.

 

 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

 

 • V případě negativního výsledku odvede zákonný zástupce dítě k hlavnímu vchodu, kde si dítě přebere pověřený pracovník MŠ a dítě odvede do šatny, kde si dítě již převezme učitelka. (Zákonný zástupce dítěte nebude mít umožněn vstup do MŠ).

 

 •  V případě pozitivního testu nebude dítě do MŠ přijato, dítěti bude vystaveno potvrzení
  o pozitivitě, zákonný zástupce bude muset informovat poskytovatele zdravotních služeb (dětského lékaře) a ten rozhodne o vyšetření metodou RT-PCR

 

Dítě se nemusí testovat v případě:

 • že zákonný zástupce doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší 48 hodin) a dítě nemá příznaky onemocnění
  COVID-19.
 • dítě již prodělalo onemocnění COVI-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (nutné doložit potvrzení od lékaře nebo zprávou z laboratoře v listinné podobě).

 

Rodiče počítejte s dostatečnou časovou prodlevou, přijďte do školky včas, na výsledek testu se čeká 15 min.

 

Odkazy: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole


 

Od pondělí 12.4.2021 jsou v provozu všechna pracoviště MŠ Harmonie.

Do své kmenové školky mohou nastoupit pouze děti s povinnou předškolní docházkou a děti pracovníků vybraných profesí, určených mimořádným opatřením ze dne 6.4. 2021, č.j.: MZDR 14600/2021-1. Tito pracovníci musí doložit potvrzení od svého zaměstnavatele (možno zaslat emailem na adresu odloučeného pracoviště školky, do které dítě běžně dochází).

Podmínkou přijetí do MŠ je negativní test!

 

* Testování dětí i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek

* Pokud některé dítě nepřijde v těchto dnech do MŠ, bude otestováno v první den jeho přítomnosti ve MŠ. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

* Testování dítěte bude provádět jeho zákonný zástupce (rodič) nebo jím pověřená osoba (nutno písemně potvrdit)

* Testování dětí bude probíhat od 6:30 do 7:45 v prostorách bočního vchodu do MŠ.

Dětem, které mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

* škola bude jejich absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajišťovat distanční způsob vzdělávání.

* Testování se neprovádí u osob, které:

· Doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2, provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod.

· Doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hod., a pokud tato osoby nemá příznaky onemocnění COVID-19.

· Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, kopie výsledků pozitivního testování). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

· Jsou očkovány i druhou dávkou vakcíny a od její aplikace uplynulo 14 dní(nutno doložit).


PLATBU ŠKOLNÉHO NEPOZASTAVUJEME. 

ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC DUBEN 2021 BUDE SNÍŽENO O POMĚRNOU ČÁST DLE DOBY UZAVŘENÍ MŠ.

TAKTO VZNIKLÝ PŘEPLATEK VÁM BUDE PŘEVEDEN NA ÚČET STRAVNÉHO.

 

 CELÁ ČÁSTKA ŠKOLNÉHO (1020,-Kč) ZA MĚSÍC BŘEZEN 2021 VÁM BYLA PŘEVEDEN NA ÚČET STRAVNÉHO.

PŘIPSÁNÍ PLATBY JE MOŽNÉ ZKONTROLOVAT NA STRAVA.CZ


VÍTÁME JARO OBRÁZKEM

 

 


OD PONDĚLÍ 1.3.2021 DO 11.4.2021 JSOU VŠECHNA PRACOVIŠTĚ MŠ HARMONIE NERATOVICE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY UZAVŘENA.


EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ V MŠ HARMONIE

Vážení rodiče,

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN) je od čtvrtka 25.2.2021 vstup zákonných zástupců do budovy školy možný pouze s respirátorem/FFP2, KN95/ nebo se zdravotnickou obličejovou maskou naplňující normu ČSN EN14683+AC.
Tato povinnost se vztahuje i na všechny zaměstnance školy                  / pedagogické  i nepedagogické/ 

I nadále platí ostatní přísná hygienická opatření:

 • dezinfekce rukou u vchodu
 • dodržování předepsaných rozestupů
 • v šatně pouze 2 dospělé osoby
 • přijímány budou pouze zdravé děti
 • vstup do budovy školy pouze 1 dospělý s dítětem

                                                                                  


S přáním pevného zdraví
                                      Mgr. Šárka Polívková
                                                                              ředitelka školy
V Neratovicích dne 24.2.2021

Zápis do ZŠ

ZÁPISY K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ)
Upozorňujeme rodiče dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, že zápis k povinné školní
docházce (zápis do 1. tříd) pro školní rok 2021/2022 proběhne na základních školách
v Neratovicích (ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Školní 900 a ZŠ Neratovice, 28. října 1157)
v pátek 9. dubna 2021 od 15 do 19 hodin.
O odklad povinné školní docházky je potřeba požádat písemně již v době zápisu. Žádost musí
být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud o odkladu uvažujete, doporučujeme vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám včasné
zajištění vyšetření ve školském poradenském zařízení.
Kontakt:
Pedagogicko‐psychologická poradna
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník
Vedoucí odloučeného pracoviště: PaedDr. Zuzana Černá
Telefon: : 315 623 045, 775 623 045, 774 270 302
e‐mail: melnik@pppsk.cz
Provozní doba:
Pondělí 7:00 - 16:00 h
Úterý 7:00 - 15:00 h
Středa 7:00 - 16:00 h
Čtvrtek 7:00 - 15:00 h
Pátek 7:00 - 15:00 h
Polední přestávka: 12:00 – 13:00
Dále upozorňujeme všechny zákonné zástupce, kteří byli u zápisu v roce 2020 (zápis probíhal
distanční formou), a jejich dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky, aby se dostavili
k zápisu s dítětem znovu v dubnu 2021. Udělením odkladu není dítě automaticky přijato.
Bližší informace o organizaci zápisu včetně kritérií rodiče získají přímo na vývěskách
a webových stránkách jednotlivých základních škol.
Mgr. Michaela Kučerová, vedoucí odboru a vnějších vztahů

ZMĚNA V SYSTÉMU PLATEB STRAVNÉHO OD LEDNA 2021

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o zkvalitnění služby STRAVNÉ.
Začátkem ledna 2021 obdržíte email s heslem,
jehož prostřednictvím se budete moci přihlásit na služby Strava.cz.

V rámci této služby budete mít kdykoliv:

1)  informace o zaúčtovaných platbách

2)  přehled o tom, jak se strávník stravoval

3)  informace pro novou platbu na další měsíc

 

Již nebudete dostávat údaje pro platbu stravného na lístečcích.

Údaje pro platbu stravného Vám budou každý měsíc  automaticky chodit  na Váš email.

Můžete si stáhnout i mobilní aplikaci pro vstup do portálu Strava.cz.

Doufáme, že tyto služby přispějí k větší transparentnosti plateb stravného.

 

V Neratovicích  8.12.2020                                             Mgr. Šárka Polívková
                                                                                           ředitelka školy


Vážení rodiče,

Ráda bych touto cestou poděkovala Vám všem, kteří jste v první vlně podzimního nouzového stavu omezili docházku svých dětí do MŠ. Díky Vašemu vstřícnému a zodpovědnému přístupu se nám podařilo udržet v provozu všechny mateřské školy.


Mgr. Šárka Polívková

ředitelka

MŠ Harmonie Neratovice


NOVÁ OPATŘENÍ V MŠ HARMONIE

Vážení rodiče,

od pátku 9. 10. 2020 přerušuje MŠ Harmonie:

§ předplavecký výcvik

§ cvičení v DDM

§ divadla v MŠ


V týdnu od 26. 10. - 30. 10. 2020 budou uzavřeny školy
(26.,27.10. - volné dny, 29., 30.10.2020 podzimní prázdniny).


MŠ Harmonie omezí v tomto týdnu provoz jednotlivých pracovišť.  Děkuji.

 

Mgr. Šárka Polívková

ředitelka

MŠ Harmonie Neratovice

V Olšinkách 700, okres Mělník

tel.: 315 688 675, 602 218 831


ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

PROVOZ MŠ HARMONIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID - 19:
 • Zákonný zástupce (přivádějící osoba) vstupuje do budovy školy v roušce, u vchodu si desinfikuje ruce.
 • Zákonní zástupci (přivádějící osoby) dodržují v areálu školy i v budově doporučené rozestupy 2m, neshlukují se.
 • Jedno dítě doprovází pouze jeden dospělý.
 • Do školy jsou přijímány pouze zdravé děti, bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
 • V případě, že dítě vykazuje jakékoliv známky infekčního onemocnění, včetně COVID - 19, již při příchodu do MŠ,  není do školy přijaté!
 • Každé dítě musí mít na svém místě v šatně čistou roušku v uzavíratelném obalu pro případ projevů infekčního onemocnění v průběhu dne. V tomto případě je zákonný zástupce ihned informován a je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout. 
 • Každé dítě vstupuje do třídy přes umývárnu, kde si pod dohledem myje ruce mýdlem min. 30 sekund.
 • Zákonný zástupce vyplní první den potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Vzhledem k přísným hygienickým opatřením je zakázáno nosit do školy hračky z domova.
 • V případě hezkého počasí budou odpolední činnosti probíhat na zahradě školy.
 • Děti si budou brát všechny své věci s sebou ven - každý musí mít v šatně prázdný batůžek na tyto věci.
 • Budova školy bude v tomto případě pro volný vstup uzavřená.
 • Zákonný zástupce (pověřená osoba) nemusí mít v areálu školy roušku.
 • Po vyzvednutí dítěte opouští všichni co nejrychleji areál školy.
Celý dokument Provoz Mateřské školy Harmonie ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19 je vydáván ředitelkou školy jako dodatek školního řádu a je tedy závazný pro všechny účastníky vzdělávacího procesu s účinností a platností od      1. 9. 2020. Za MŠ Harmonie Mgr. Šárka Polívková, ředitelka.
 

CO MÁM UMĚT, NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY

RODIČOVSKÉ DESATERO

ADAPTAČNÍ PLÁN

CO POTŘEBUJI DO MŠ

CITÁTY O DĚTECH

NOVINKY

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

obrázek
Zápis do MŠ Harmonie Neratovice proběhne ve dnech 4.5.2021 - 10.5.2021.
PREZENČNÍ ZPŮSOB - 4.5.2021 od 13.00 - 17.00 hod.
na všech odloučených pracovištích školy BEZ ÚČASTI DĚTÍ!
DISTANČNÍ ZPŮSOB - 4.5.2021 - 10.5.2021
Všechny potřebné formuláře naleznete v sekci "Dokumenty."
Podrobné informace na hlavní stránce školy a na stránkách jednotlivých pracovišť v sekci AKTUALITY.
Polívková Šárka - ředitelka
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign